Iran Caves
 
   

 

 

      عکس غار موجود است

       غار ثبت شده است (مختصات دهانه موجود است)

   نقشه غار موجود است

 

آ

آبریز طلا کوهی  

آبزا (آوزا) 

آب کناری

آبله

آبیشو (آویشو)   

آتشگاه

آتشگاه

آرمادلو

آریا 

آزاد

آزاد خان

آسیلی

آغ بولاق

آغل سوخته

آقا سید عیسی

آقداش 

آق قایا

ا

ابلهون

اتاق سفید

ارازه (چاه ارازه)

ارتکند

ارجنه

اردل

ارژنگ

ارمنیجان

ازناو

ازوار

اژدر کوه

اژدها (بتون)

اژدها 

اسب طویله

اسبول (سه غار)

اسپهبدان 

اسپهبد خورشید 

استاد

اسکندر

اشکفت چشمه تعلو 

اشکفت خاوران - خفر

اشکفت داودی

اشکفت دوفیری

اشکفت سلمان

اشکفت سیاه، اشکفت گردو 

اشکفت شوپری

اشکفت کلاغ وحشی، اشکفتالو 

اشکفت هفتاد

اشکفت یزدان 

اشکوتان

اشگفت سیاه 

اصله

اعلا

افغان

افوس

الهوچین

الیاس تنگه 

امجک 

امروله

انار

انجدان

انجیل اسکول

انفجاری

انگره مینو  

انوشیروان

انوشیروان

اوریه

اوفرو - اوخورخوری

اینهون

ایوان

ایوب 

ابرکوه

ب

بابا جابر

بابا گرگر

بادامستان

باد معصوم

باشقشلاق

باغچه

باغ مراد

بالا دام دام (دام دام کوچک)

بام بامه

باووک

بتخانه

بجنه (بوژنه)

برار

برج کوه

برد سفید

برده بور

برده گوران

برسلان (پناهگاه زیر زمینی)

برسلان (معماری صخره ای)

بریه

بزج

بزمرده (میانکوه، میانگور)

بزنگان

بگلیجه (بهلیجه)  

بلع زار  

بلور

بند بی بی

بند مهار

بنوو 

بورنیک 

بورنیک بزرگ

بورنیک کوچک

بوزخانه (یخ خانه)

بوف

بهشت مکان (بشمکان) 

بهلول

بیری دوبره

بی بی کند

بیدستان 

بیدک

بیشو 

بیمار آب

بینه لر (بنه لر)

بیوک آغا

پ

پا سنگر

پبده 

پراچان

پراو  

پرده رستم

پردیس 

پرستو

پرقیستان

پرویز  

پریان 

پریهول

پری یاغی

پشمکی  

پل خیر

پل مون

پلنگ

پلنگ

پلنگ آرام  

پلنگان 

پنجعلی

پوده (چاه پوده)

پوستین دوز

پهلوان

پیر باد  

پیرزن

پیرنما

پیر هشتاد

پیری

ت

تاپو (شماره یک)  

تاتار

تاجلی

تادوان 

تارون

تاگی 

تایله نو (تایوله ناو)

تایه گه 

تپه قلعه

تجرگ

تخت قارا

تشهیر

تلابن

تمپ کوچه 

تمتمان

تمتمه

تمندر

تنگ براق

تنگ تیکاب (تنگ تیکو) 

تنگ زندان

تنگه خراجی  

تولچو چوهول  

ث

ج

جارو

جبیگلو 

جزینان

جعفر قلی (جعفر قولیی لان)

جفریز

جلال آباد

جن

جواران

جوجه

جول دره (پالان خر)

جویجان 

جهان بین 2  

جهان نما

جهنم (کوه سفید)

چ

چاخماخلار

چال نخجیر  

چاه برق  

چاه حمزه

چاه دختر

چاه درغول  

چاه دریا

چاه دوزخی (شهید پگاه) 

چاه زنجیر

چاه قندی

چاه کبوتری (دلی نوروز علی) 

چاه مسجد

چاه كبوتر

چپر چوهول  

چپلک

چرخ آب اهوه

چسلی

چشمه (سرچشمه)

چشمه باد  

چشمه ریسان

چشمه سبز

چشمه نور

چک 

چک و علا

چله خانه

چله خانه

چنشت

چهار تاقی (چهار طاقی)

چهار قله

چهل پله (40 پله) 

چهل چاه

چهل دختر

چهل دختر

چهل ستون

ح

حاجت خانه

حاج کندی

حسن آباد قلعه بزی (شماره یک) 

حسن آباد قلعه بزی (شماره دو) 

حسن خان - پیر یوسف

حصار

حلوان 

حمام خدایی  

حمزه زندان 

حیاط دریا

خ

خاصه تراش (آب بید)

خاکستر  

خانه خدا

خانه ذنب لاور

خدابنده لو

خدایی

خدنگ

خربس 

خرسین (غار نمکی خرسین) 

خرمنه سر

خزینه راه

خفاش 

خلی زر (خولی زرد، وی یا)

خمیره (زندان خانه لار)

خنده پش

خندیله پشت

خودکاوند

خوریت

خوش آب - حنیفه

خونابکش

خون فوشه  

خونی

خونیک

خی

خیام

خیج

د

دالخون 

دانشجو

دانیال (چاری)   

داوران

دختران

دربند 

دربند

در پتن

درفک 

دروازوک، کوتر کالی 

درویش اولیاء

درویش خاکی

دره آل

دره اردشک

دره برفگیر 

دره بید

دره زنجیر

دره فراخ

دره قیر 

دره مران

دریا

دریاس

درین کش

دزک (تاپو شماره 2) 

دزک

دلفارد

دمه

دنبلید

دنگزلو  

دو اشکفت

دو پستان

دوربید 

دوست آباد

دو سر 

دوشر (لوشر)

دوشه

دو غار

دوکچی 

دوگیجان

ده بکری

دهچال

دهدر

دهشیخ 

دیو تیران

دیو چاه

دیارجان 

دیبی یوخ 

دیریزنو 

دیزان

دیو

دیواره شمالی قلعه موران  

دیو خانه، دژ خانه 

دیو زندان

دیو ورزق

ذ

ذلف آباد

ر

راکاد

رایان

رباط

رتیل

رخ 1 

رخ 2 

رستم دزد

رفته

روباه

رود افشان 

روشن

ری زمین

ری کفتار

ز

زارو

زالنگ

زالن گاه (ظالم گاه، زاغه سنگی)

زری

زرین غار (زرین رود، زرین آباد)، دودزا  

زکریا

زمرد (چرخ الماس)

زنان، زه نان

زندان افغان (دق کشکولی)

زندان چاوه 

زنگعلیان (هفت اتاق) 

زنگیان

زیویه

زیلو 

زینگان (زینه گان، بهشت) 

ژ

س

سالکدر

سالمستان

سجیران

سراب  

سراب 

سربی

سرچشمه

سرچشمه 

سر حد ساطح 

سرد دره

سرّو 2

سرّو 215

سر رود

سر نی  

سفید آب  

سفید خانی

سفید کوه

سلطان بلاغ

سلیمان

سم   

سمسا

سمندر

سنگ آویز

سنگ سفید  

سنگ شکنان (سنگ تراشان) 

سنو

سوباتان (گنج خانه)

سوباشی 

سوخته کوه بیارجمند

سور آوا   

سوراخ گاو

سوله خونزا

سهلک

سهولان (کونه کوتر)  

سیخوران - گود مرغان

سید سرا

سیولی

سیامرز کوه

سیاه استخر

سیاه دشت

سیبکی

سیجان

سید رشید

سید صادق

سیر

سیراچال

ش

شاپور 

شاداب (عروس) 

شادمینه (شادمهنه)

شازند (شاه زند)

شاکین

شاه بلبل

شاه بهرام

شاه شکر

شاه قنداب

شب پره

شب پره چال

شعیب

شغال دره

شفق  

شکارچیان

شلاش

شمس کلایه

شم شم   

شوران

شوی

شهاب

شهباز 5

شهرستانه

شهسوار 

شیخ 

شیخانبر (شیخان رو)

شیرآباد (دیو سپید)  

شیر بند 

شیر کهن

ص

صادق علی 

صلوات آباد

ض

ضحاک

ط

طاق رچه

طاق سیاه 

طرنگ 

طلسم

ظ

ع

عالی آباد

عبادتگاه

عباس آباد  

عسل دره 

علی آباد

علی ابن ابی طالب

علی تپه

علی چنگری

علی خورنده

علی سرد (علیصدر)  

علی شیخ  

علی ولی الله (قطرویه)

عین هو (عینهو، هین هو)

غ

غریب خانه 

غزال 

غوری

ف

فارسان (سفید، فارس، پارسان) 

فاس

فراشاه اسلامیه (معبد موبدان فیروز)

فرایجان

فرمیشگان

فرهاد (دخمه فرهاد، خانه فرهاد، فرهاد دامو)

فرهاد تراش

فریدون

فسیل

فقرقا

فوشه

ق

قارلی داغ

قارنی یاروق

قاژه (مغار)

قافلان

قالوجه

قباد

قبه

قجر آب

قدمگاه

قریه قلعه چی

قزلق (دیو)

قصر ابوالنصر

قعله بندر  

قلاپیکه (قلعه پوکه)

قلات

قلات

قلاتاسیان

قلات ربط 

قلعه ارژنگ

قلعه جمال

قلعه جوق 

قلعه دختر (دختر قلعه)

قلعه شاه

قلعه کافر

قلعه کرد  

قمری

قوری قلعه  

قویونلار

قهرمان

ک

کارا اسکول

کارده

کارگی

کافر قلعه

کاماسیاب

کان گوهر  

کانی رش

کاوات

کبريان

کبوتر (هامپوئیل) 

کبوتر

کبوتران

کبوتران  

کبوتر خان

کبوترلان

کبوتری

کبود آبی (کاچول)

کتل خور (کتله خور)  

کدونی 

کر احمد (کره احمد)  

کرفتو 

کرگان شاه

کروگان 

کزور

کسب

کسیل 

کش

کشته ریز

کشمارون

کفتار

کفتر (ده کفتر)

کلاجیر 

کلبیس کب

کلچال

کلخسان

کلر

کلماکره 

کل وسر

کله جیغدون

کلهرود (چاه وزمه) 

کله سر  

کله سنگ

کله کان

کله کفتری

کمتاران

کمر احمد

کمربند

کمیشان 

کنا تاریکه

کنا کفتار (کنام کفتار)

کنجی

کندلان

کندوان (غارهای دست کند کندوان) 

کنه گرم

کوترلی

کوروش

کوزه گران 

کوکولو

کوگان 

کول آباد

کول کنی

کولیان

کولیته

کونه کوتر اینگیجه  

کوه بیرک

کوه تخت

کوه ساوه (شاه پسند)

کوه سرده (سرد کوه)

کوه سوخته 1 

کوه سوخته صالح پيغمبر

کوه گره

کهبد 

کهریز

کهک 

کهیل

کیلر

کیارام (وسط دل دل) 

کیخسرو

کیخسرو

کیقباد

گ

گاکال 

گاو خانه

گاو خور (گوخل)

گبر، گبری 

گبره  

گته ده

گدار چشمه

گراب

گرگر لوکا

گرمک

گرو (گرآو)  

گلجیک

گل زرد 

گل عقدا

گلویج

گلین 

گنبده

گنج خانه

گنج کوه

گواتامک

گوکان

گوهردان 

گیوه کش

ل

لابید حبیبیان  

لادیز

لالون (لالان)

لانه دیو - کونه دیو

لکی اسپیور

لم پلنگی 

لنجرود

لو علی (زاگام)

لهران

لیاروی (لیلرود)

م

ماپری

مام قوچاق

مبارک آباد

مخوف

مر آفتاب

مر تاریک

مرتليش

مر حاجی

مر حمام

مرخر

مر خشت

مردگان 

مر دودر

مر سلیمان (مر طویله)

مرغ بند

مرمر

مزداوند

مزدوران

مزنگان

مژاره

مس

مسجد

مغان

مغستان

مکری قرآن

ملحدو

ملک

ملک

ممتاز 

مولتان

میانلانون (گلوچه بالا، کلوچه بالا)

میدانک  

میر احمد  

میر داود

میر سمیع دشت بیاض 

میر شکار 

میرملاس

ن

نارنج پره

ناروان

نباتی

نزل

نساء علیا

نمکدان 

نمکدان (نمکی) 

نمکسار

نمکی اشتهارد 

نمکی دشتی (غارهای نمکی دشتی) 

ننج

نول 

نیاسر (سوراخ رئیس) 

نی نه

نی نه (نیده، ندیده) 

و

وادار

وارواسی

واسوار

ورد (ورد دلیگه)

وزمه

وشته

وشنوه

وفس

وقت ساعت

ولی گورد

ولی 

ويزنهار

ویران

ه

هامانه

هتزا

هرنج

هستیجان

هشتاد

هفتاد ملا

هفت خانه (یدی داملار، یدی اولر)

هفت خم

همه کسی 

همه لون

همیان

هنامه

هندج

هندل آباد

هندودر

هوتو

هوهوه

هیزج  

هیو 

ی

یرشلمان

یاریم قیه

یاغی اسکول

یاغی لوکا

یافته

یخ 

یخ

یخ

یخچال

یخچال

یخکان (یخگان)

یخ مراد 

یخی انگول 

یکه چاه

یکه دام دام (دام دام بزرگ)

ییجت (معصوم)

New Page 2

فهرست الفبایی غارهای ایران - فهرست استانی غارهای ایران - آموزش غارنوردی - غارهای جهان - اخبار - مقالات - گزارشات - لینکها - گالری -  ثبت غار

فعالان غارنوردی ایران - غار - دسته بندی غارها - تاریخچه غارنوردی ایران - حفاظت از غارها - داستانها و باورها - گوناگون - غارهای ثبت شده

صفحه اصلی - نقشه های غارها - واژگان و نمادها - درباره سایت - تماس با سایت - جستجو  - نظرات - نقشه سایت - English

 

استفاده از اطلاعات مندرج در سایت، تنها با ذکر منبع (نام سایت - سایت غارهای ایران - و برقراری لینک به همان صفحه) مجاز است

Copyright © 2004, Iran Caves, All rights reserved.